Uppsala Humanistiska Förbund

Sammankomster

Uppsala Humanistiska Förbund anordnar om regel fyra sammankomster varje år med föredrag och åtföljande frågestund samt en lättare supé till självkostnadspris. Inbjudan

utsänds som e-post eller föreningspost. Sammankomsterna annonseras i lokalpressen samt på hemsidan, med en hänvisning på Svenska Humanistiska Förbundets hemsida.

 

 

Program vårterminen 2018

 

3 mars: Svenska Humanistiska Förbundets årsmöte äger i år rum i Uppsala lördag 3 mars i Humanistiska Teatern, Campus Engelska Parken (ingång från parken). Högtidssammanträdet, som börjar 15.15, innehåller bl a ett föredrag av Carl-Göran Ekerwald: Att tyda gåtor och aforismer, samt musikinslag med uppländsk folkmusik av Erika och Cecilia.

 

Den som önskar kan, mot avgift, delta i efterföljande mingel. Då måste man anmäla sig i förväg, vilket sker genom att avgiften för minglet, 200 kronor per person, inbetalas på SHF:s bankgiro 328-3363. Glöm inte att ange namn på inbetalningen! Inbetalningen ska ske senast den 25 februari 2018. SHF:s hemsida http://www.svenska-humanistiska-forbundet.a.se/hem/hem.html

 

 

13 mars, kl. 19: Prof. Lars Magnusson: "Var Geijer konservativ eller liberal?"

Lars Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. 2017 utkom boken Freedom in Sweden. Selected works of Erik Gustaf Geijer, utgiven av Björn Hasselgren och översatt av Peter C. Hogg (Timbro förlag). Boken innehåller de mest betydelsefulla av de skrifter där Geijer utvecklar sina politiska idéer. Boken är försedd med en omfattande inledning av Lars Magnusson.

 

OBS! Lokal: Geijerssalen, Campus Engelska Parken, Thunbergsvägen 3P, vån. 1. Man kan också gå in som vanlig 3 L alt. 3H (glaslänken), båda mot kyrkogården. Gå mot Ihresalen, men sväng där av till den smalare korridoren med glasdörr till vänster, fram till trappan och gå upp. Det finns en hiss t.h. i den smala korridoren.

 

 

15 maj, kl. 19: Prof. Lars Lönnroth talar om sin bok Det germanska spåret.

Lokal som vanligt Ihre-salen (Campus Engelska Parken, Thunbergsvägen 3 L alt. 3H (glaslänken. Båda mot kyrkogården).

 

Efter båda föredragen serveras ost och vin till självkostnadspris (kontant betalning eller Swish!) till medlemmar i UHF i Ling-fil-institutionens pausrum på plan 3. Alla är välkomna på föredragen, som är gratis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmötet ägde rum 22 november 2017:

 

Årsredogörelse 2017

 

Uppsala Humanistiska Förbund har under året haft en styrelse bestående av Åke Frändberg (ordf.), Ingrid Frenning (v. ordf.), Sten Hedberg (skattm.), Gullög Nordquist (sekr.), Lars Wollin samt suppleanterna Ragnar Hedlund och Ulla Birgegård.

 

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden.

 

Förbundet har 146 medlemmar, varav 11 är gratis, 1 ständig och 134 betalande. Till det kommer 29 familjemedlemmar.

 

Under kalenderåret har fyra sammankomster arrangerats:

  • 17-03-06: Prof. em. Bertil Albrektson, Sårbar skarprättare. Om den gåtfulle lyrikern och latinprofessorn A. E. Housman (1859-1936) (Litteratur)
  • 17-05-10: Prof. Björn Melander, 15 år med svensk språkpolitik – var det en bra idé? (Språk)
  • 17-09-27: Prof.em. Gullög Nordquist, Farlig kult. Varulvar och människooffer vid Zeus Lykaions helgedom i Arkadien (Antiken)
  • 17-11-22: FD Hedvig Mårdh, Stilförmedlarna. Den gustavianska stilen under hundra år (Konst)

Vid sammankomsterna har för medlemmar anordnats en enkel supé till självkostnadspris.

 

Förbundet deltog genom sin ordförande i Svenska Humanistiska Förbundets årsmöte i Stockholm den 4 mars 2017.

 

Årsavgiften till förbundet har varit 150 kr, 25 kr för familjemedlem på samma adress.

 

Uppsala den 22 november 2017.

 

 

Bokslut för tiden 2016-11-01--2017-10-31

 

Ingående Föreg.bå.

Kassa 765

Swedban

Placeringskonto 15,054

Sparkapitalkonto 8,861

Summa 24,680

 

Inkomster

Medlemsavgifter 18,406 20,075

Sammankomster 5,823 5,670

Porto årsböcker 360 540

Räntor 3

Gåvor 700 1,150

-

Summa 25,289

 

Utgifter

SHF årsavgift 11,550 11,550

Utskick årsböcker 653 537

Sammankomster 5,825 4,645

Porto kallelser 2,218 2,576

Kontorsmaterial 688 1,677

Hyra Ihresalen 2,750 3,050

Årsmöte SHF 200 150

Representation, gåvor 450 1,454

Bankavgifter 903 759

Summa 25,237

 

Utgående saldo

Kassa -

Swedbank

Placeringskonto 15,054

Sparkapitalkonto 9,679

Summa 24,733

 

Uppsala 2016-11-02

Sten Hedberg, skattmästare

 

 

Årsskrift

Varje medlem erhåller utan kostnad ett exemplar av den årsskrift som varje år ges ut av Svenska Humanistiska Förbundet. Skrifterna håller en hög kvalitet och skulle i handeln betinga ett betydligt högre pris än nuvarande årsavgift.

 

De senaste årens skrifter:

2011 Carina Burman, Folk jag aldrig mött

2012 David Anthin, Evert Taube. Boken

2013 Jan Ling, Musiken som tidsspegel

2014 Anders Björnsson, Svindleriets ädla konst

2015 Lars Kleberg, Vid avantgardets korsvägar. Om Ivan Aksionov och den ryska modernismen

2016 Anders Bergman, Humanismens födelse

2017 Lars Lönnroth, Det germanska spåret. En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien. Boken kan hämtas på studentbokhandeln efter 25 november.

 

Uppsala Humanistiska förbund

 

e-post: info@uppsalahumanforb.se

postadress: c/o S. Hedberg

Sågargatan 2 B

753 17 Uppsala

 

 

Styrelse 2017-2018:

Ordförande Åke Frändberg

Vice ordförande Ingrid Frenning

Skattmästare Sten Hedberg

Sekreterare Gullög Nordquist

Medlem Lars Wollin

Suppleant Ulla Birgegård

Suppleant Ragnar Hedlund

 

Uppsala Humanistiska Förbund skall enligt sina stadgar verka för humanistisk bildning. Begreppet humaniora uppfattas därvid av förbundet i en mycket vid mening. Utöver historia, konst-, litteratur- och musikvetenskap, språk, filosofi, arkeologi, etnologi och övriga områden som traditionellt anses tillhöra humaniora, omfattar begreppet humaniora även områden som juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskapernas historia. Det är således ett mycket vidsträckt spektrum av det mänskliga livet - människors tankar och gärningar - som Uppsala Humanistiska Förbund erbjuder sina medlemmar.

Bakgrund

Uppsala Humanistiska Förbund stiftades år 1896. Det är en lokalförening av Svenska Humanistiska Förbundet som har till uppgift att verka för den humanistiska bildningen. Svenska Humanistiska förbundet är f n uppdelat på c. 30 lokalförbund och har c 6000 medlemmar. Vid årsmötet nyligen tillträdde Katarina Ek-Nilsson, Uppsala, som ordförande.

 

SHF:S Högtidssammankomst äger rum lördag 3 mars 2018 i Humanistiska Teatern, Engelska Parken Uppsala. Se vidare nedan samt på SHF:s hemsida:

http://svenska-humanistiska-forbundet.a.se/hem/hem.html

 

Se även samma sida för ordförandebrev!

 

Medlemskap

 

Medlem i Uppsala Humanistiska Förbund blir man genom att betala in årsavgiften, f n 150 kr till förbundets bankgirokonto 814 0774 med uppgift om fullständigt namn och adress på den/dem avgiften gäller.

 

För extra familjemedlem på samma adress är årsavgiften 25 kr.

 

Glöm inte att ange "ny medlem" samt namn och postadress. gärna även e-post.

 

Du kan även betala med Swish, nr : 123 069 57 42.

Ange namn i meddelande-ruta.

 

 

Du kan också använda vår e-postadress: info@uppsalahumanforb.se

Dit kan du anmäla din egen e-postadress om du vill få våra utskick den vägen (och därmed minska våra kostnader för porton). Vi sprider inte adressen till övriga medlemmar.

 

UHF:s medlemsregister omfattar enbart namn och den postadress och/eller e-postadress som medlemmarna själva anmält. Registret lämnas inte ut till andra.