Årsmöte

Uppsala Humanistiska Förbund

Uppsala Humanistiska Förbund skall enligt sina stadgar verka för humanistisk bildning. Begreppet humaniora uppfattas därvid av förbundet i en mycket vid mening. Utöver historia, konst-, litteratur- och musikvetenskap, språk, filosofi, arkeologi, etnologi och övriga områden som traditionellt anses tillhöra humaniora, omfattar begreppet humaniora även områden som juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskapernas historia. Det är således ett mycket vidsträckt spektrum av det mänskliga livet - människors tankar och gärningar - som Uppsala Humanistiska Förbund erbjuder sina medlemmar.

Årsmöte den 29 november 2017Föredragningslista


Mötets öppnande

Val av mötesordförande, mötessekreterare och en justeringsperson

Fråga om mötets behöriga utlysande

Godkännande av föredragningslista

Föredragning av verksamhetsberättelse och beslut med anledning av denna

Föredragning av ekonomisk redovisning och beslut med anledning av denna

Föredragning av revisionsberättelse

Behandling av frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Val av styrelse: ordförande, fyra styrelseledamöter och två suppleanter

Val av två revisorer

Val av valberedning

Fastställande av årsavgift för 2019

Övriga ärenden

Mötets avslutande


Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 26 november.


Uppsala Humanistiska förbund


e-post: info@uppsalahumanforb.se

postadress: c/o S. Hedberg

          Sågargatan 2 B

753 17  UppsalaStyrelse 2017-2018:

Ordförande Åke Frändberg

Vice ordförande Ingrid Frenning

Skattmästare Sten Hedberg

Sekreterare Gullög Nordquist

Medlem Lars Wollin

Suppleant Ulla Birgegård

Suppleant Ragnar Hedlund