Välkommen

Uppsala Humanistiska Förbund

Sammankomster

 

Uppsala Humanistiska Förbund anordnar i regel fyra sammankomster varje år med föredrag och åtföljande frågestund samt en lättare supé till självkostnadspris. Inbjudan utsänds som

e-post eller föreningspost. Sammankomsterna annonseras i lokalpressen samt på hemsida med en hänvisning på Svenska Humanistiska Förbundets hemsida.

 

 

Program vårterminen 2019

 

12 mars, kl. 19

Prof. Birgitta Meurling: Prylarnas tyranni. Om samlare, minimalister och återbruk.

 

Många ägnar sig åt samlande. Men vad man samlar på är högst varierande. Vad säger det vi samlar om oss?6 maj, kl. 19

Prof. Lars Karlsson: Etruskerna – ett förindoeuropeiskt folk


Den etruskiska kulturen är berömd inte minst för sitt gravskick, med dess spektakulära gravmålningar. Men mycket är fortfarande okänt om de "gåtfulla etruskerna". Varifrån kom deras kultur? Var de från italiska halvön eller invandrare och i så fall varifrån? Mer info hittar du här!

 

 

Uppsala Humanistiska Förbund skall enligt sina stadgar verka för humanistisk bildning. Begreppet humaniora uppfattas därvid av förbundet i en mycket vid mening. Utöver historia, konst-, litteratur- och musikvetenskap, språk, filosofi, arkeologi, etnologi och övriga områden som traditionellt anses tillhöra humaniora, omfattar begreppet humaniora även områden som juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskapernas historia. Det är således ett mycket vidsträckt spektrum av det mänskliga livet - människors tankar och gärningar - som Uppsala Humanistiska Förbund erbjuder sina medlemmar.

Bakgrund

Uppsala Humanistiska Förbund stiftades år 1896. Det är en lokalförening av Svenska Humanistiska Förbundet som har till uppgift att verka för den humanistiska bildningen. Svenska Humanistiska förbundet är f.n. uppdelat på c. 30 lokalförbund och har c. 6000 medlemmar. Ordförande är Katarina Ek-Nilsson, Uppsala.


Högtidssammankomst 2019 äger rum lördag 2 mars 2019 i Uddevalla. Se vidare på SHF:s hemsida: http://svenska-humanistiska-forbundet.a.se/hem/hem.html


Se även samma sida för ordförandebrev!Årsskrift

Varje medlem erhåller utan kostnad ett exemplar av den årsskrift som varje år ges ut   av Svenska Humanistiska Förbundet. Skrifterna håller en hög kvalitet och skulle i handeln betinga ett betydligt högre pris än nuvarande årsavgift. Årskrifterna bekostas via sökta anslag, inte via årsavgifterna.


De senaste årens skrifter:

2011 Carina Burman, Folk jag aldrig mött

2012 David Anthin, Evert Taube. Boken

2013 Jan Ling, Musiken som tidsspegel

2014 Anders Björnsson, Svindleriets ädla konst

2015 Lars Kleberg, Vid avantgardets korsvägar. Om Ivan Aksionov och den ryska modernismen

2016 Anders Bergman, Humanismens födelse

2017 Lars Lönnroth, Det germanska spåret. En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien

2018 Emin Tengström, Romarriket runt på 480 dagar. En fiktiv resa i den antika romerska verkligheten


Uppsala Humanistiska förbund


e-post: info@uppsalahumanforb.se

postadress: c/o S. Hedberg

          Sågargatan 2 B

753 17  UppsalaStyrelse 2017-2018:

Ordförande Åke Frändberg

Vice ordförande Ingrid Frenning

Skattmästare Sten Hedberg

Sekreterare Gullög Nordquist

Medlem Lars Wollin

Suppleant Ulla Birgegård

Suppleant Ragnar Hedlund


Medlemskap

 

Medlem i Uppsala Humanistiska Förbund blir man genom att betala in  årsavgiften, f n 200 kr till förbundets bankgirokonto 814 0774 med uppgift om fullständigt namn och adress på den/dem avgiften gäller.

 

För extra familjemedlem på samma adress är årsavgiften 50 kr.

 

Glöm inte att ange "ny medlem"  samt namn och postadress. gärna även e-post.

 

Du kan även betala med Swish, nr : 123 069 57 42.

Ange namn i meddelande-ruta.

 

 

Du kan också använda vår e-postadress: info@uppsalahumanforb.se

 

Dit kan du anmäla din egen e-postadress om du vill få våra utskick den vägen (och därmed minska våra kostnader för porton). Vi sprider inte adressen till övriga medlemmar.

 

UHF:s medlemsregister omfattar enbart namn och den postadress och/eller e-postadress som medlemmarna själva anmält. Registret lämnas inte ut till andra.