Välkommen

Uppsala Humanistiska Förbund


Sammankomster

Uppsala Humanistiska Förbund anordnar i regel fyra sammankomster varje år med föredrag och åtföljande frågestund samt en lättare supé till självkostnadspris. Inbjudan utsänds som e-post eller föreningspost. Sammankomsterna annonseras i lokalpressen samt på hemsida med en hänvisning på Svenska Humanistiska Förbundets hemsida.

 

 

Program


Föredraget 18 maj, kl. 19 med prof. Paula Henriksson är inställt. Vi hoppas att föredraget istället kan hållas någon gång under 2020-21, troligtvis vårterminen 2021.


Höstens program ligger tills vidare fast (med reservation för ändringar):


14 september

Maria Ripenberg, UNT, talar om sin bok Historiens  vita fläckar: om rasismens rötter i Sverige


25 november

Årsmöte. FD Karin Eriksson-Aras talar om "Soundscapes i Istanbul" 
Uppsala Humanistiska Förbund skall enligt sina stadgar verka för humanistisk bildning. Begreppet humaniora uppfattas därvid av förbundet i en mycket vid mening. Utöver historia, konst-, litteratur- och musikvetenskap, språk, filosofi, arkeologi, etnologi och övriga områden som traditionellt anses tillhöra humaniora, omfattar begreppet humaniora även områden som juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskapernas historia. Det är således ett mycket vidsträckt spektrum av det mänskliga livet - människors tankar och gärningar - som Uppsala Humanistiska Förbund erbjuder sina medlemmar.

Bakgrund

Uppsala Humanistiska Förbund stiftades år 1896. Det är en lokalförening av Svenska Humanistiska Förbundet som har till uppgift att verka för den humanistiska bildningen. Svenska Humanistiska förbundet är f.n. uppdelat på c. 30 lokalförbund och har c. 6000 medlemmar. Ordförande är Katarina Ek-Nilsson, Uppsala.


Högtidssammankomst 2019 äger rum lördag 2 mars 2019 i Uddevalla. Se vidare på SHF:s hemsida: http://svenska-humanistiska-forbundet.a.se/hem/hem.html


Se även samma sida för ordförandebrev!Årsskrift

Varje medlem erhåller utan kostnad ett exemplar av den årsskrift som varje år ges ut   av Svenska Humanistiska Förbundet. Skrifterna håller en hög kvalitet och skulle i handeln betinga ett betydligt högre pris än nuvarande årsavgift. Årskrifterna bekostas via sökta anslag, inte via årsavgifterna.OBS! Årsskriften för 2019 (Johan Stenström, Ordet och vinet: vinets roll i svensk litteratur) kan avhämtas av UHFs medlemmar på Uppsala Bokhandel.De senaste årens skrifter:


2014 Anders Björnsson, Svindleriets ädla konst

2015 Lars Kleberg, Vid avantgardets korsvägar. Om Ivan Aksionov och den ryska modernismen

2016 Anders Bergman, Humanismens födelse

2017 Lars Lönnroth, Det germanska spåret. En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien

2018 Emin Tengström, Romarriket runt på 480 dagar. En fiktiv resa i den antika romerska verkligheten

Uppsala Humanistiska förbund


e-post: info@uppsalahumanforb.se

postadress: c/o S. Hedberg

          Sågargatan 2 B

753 17  UppsalaStyrelse 2019-2020


Birgitta Meurling (ordförande)

Ingrid Frenning (vice ordförande)

Sten Hedberg (skattmästare)

Gullög Nordquist (sekreterare)

Lars Wollin (ledamot)

Ulla Birgegård (suppleant)

Ragnar Hedlund (suppleant)


Medlemskap

 

Medlem i Uppsala Humanistiska Förbund blir man genom att betala in  årsavgiften, f n 200 kr till förbundets bankgirokonto 814 0774 med uppgift om fullständigt namn och adress på den/dem avgiften gäller.

 

För extra familjemedlem på samma adress är årsavgiften 50 kr.

 

Glöm inte att ange "ny medlem"  samt namn och postadress. gärna även e-post.

 

Du kan även betala med Swish, nr : 123 069 57 42.

Ange namn i meddelande-ruta.

 

 

Du kan också använda vår e-postadress: info@uppsalahumanforb.se

 

Dit kan du anmäla din egen e-postadress om du vill få våra utskick den vägen (och därmed minska våra kostnader för porton). Vi sprider inte adressen till övriga medlemmar.

 

UHF:s medlemsregister omfattar enbart namn och den postadress och/eller e-postadress som medlemmarna själva anmält. Registret lämnas inte ut till andra.