Årsmöte

Uppsala Humanistiska Förbund

Årsredogörelse  2019


Uppsala Humanistiska Förbund har under året haft en styrelse bestående av Åke Frändberg (ordf.), Ingrid Frenning (v. ordf.), Sten Hedberg (skattm.), Gullög Nordquist (sekr.) och Lars Wollin samt Ulla Birgegård och Ragnar Hedlund (suppl.).


Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden.


Förbundet har 149 medlemmar, varav 10 är gratis, 1 ständig och 138 betalande. Till det kommer 27 familjemedlemmar.


Under kalenderåret har fyra sammankomster arrangerats: 

19-03-12 prof. Birgitta  Meurling, Prylarnas tyranni. Om samlare, minimalister och återbruk (Etnologi)

19-05-06 prof. Lars Karlsson. Etruskerna – ett förindoeuropeiskt folk (Antiken)

19-10-01 Prof. Olle Josephson, Strindberg som litteraturspråksförnyare – hjältemyt eller sanning (Litteraturvetenskap)

19-11-20 Prof.em. Åke Frändberg, Några tankar om humanismen som livshållning. (Filosofi)

Vid sammankomsterna har för medlemmar anordnats en enkel supé till självkostnadspris.


Förbundet deltog genom sin ordförande i Svenska Humanistiska Förbundets årsmöte den 2 mars 2019 i Uddevalla. 


Årsavgiften till förbundet har varit 200 kr, 50 kr för boende på samma adress. Uppsala den 20 november 2019.

Uppsala Humanistiska Förbund skall enligt sina stadgar verka för humanistisk bildning. Begreppet humaniora uppfattas därvid av förbundet i en mycket vid mening. Utöver historia, konst-, litteratur- och musikvetenskap, språk, filosofi, arkeologi, etnologi och övriga områden som traditionellt anses tillhöra humaniora, omfattar begreppet humaniora även områden som juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskapernas historia. Det är således ett mycket vidsträckt spektrum av det mänskliga livet - människors tankar och gärningar - som Uppsala Humanistiska Förbund erbjuder sina medlemmar.

Årsmöte den 20 november 2019Föredragningslista


Mötets öppnande

Val av mötesordförande, mötessekreterare och en justeringsperson

Fråga om mötets behöriga utlysande

Godkännande av föredragningslista

Föredragning av verksamhetsberättelse och beslut med anledning av denna

Föredragning av ekonomisk redovisning och beslut med anledning av denna

Föredragning av revisionsberättelse

Behandling av frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Val av styrelse: ordförande, fyra styrelseledamöter och två suppleanter

Val av två revisorer

Val av valberedning

Fastställande av årsavgift för 2019

Övriga ärenden

Mötets avslutande


Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 november.


Uppsala Humanistiska förbund


e-post: info@uppsalahumanforb.se

postadress: c/o S. Hedberg

          Sågargatan 2 B

753 17  UppsalaStyrelse 2019-2020


Birgitta Meurling (ordförande)

Ingrid Frenning (vice ordförande)

Sten Hedberg (skattmästare)

Gullög Nordquist (sekreterare)

Lars Wollin (ledamot)

Ulla Birgegård (suppleant)

Ragnar Hedlund (suppleant)