Årsmöte

Uppsala Humanistiska Förbund verkar för humanistisk bildning –– alla aspekter av den mänskliga erfarenheten. 


Vi vänder oss till alla som är intresserade av ämnen som historia, konst-, litteratur- och musikvetenskap, språk, filosofi, arkeologi, etnologi. Men också till exempel av juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskapernas historia.


Vi är en lokalförening av Svenska Humanistiska Förbundet som har till uppgift att verka för den humanistiska bildningen. 


Verksamheten består vanligen av fyra sammankomster varje år med föredrag och åtföljande frågestund samt en lättare supé till självkostnadspris. Inbjudningar kommer via e-post eller i brevlådan!

Årsmöte måndagen den 30 november 2023


Föredragningslista


 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och en justeringsperson
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Godkännande av föredragningslista
 5. Föredragning av verksamhetsberättelse och beslut med anledning av denna
 6. Föredragning av ekonomisk redovisning och beslut med anledning av denna
 7. Föredragning av revisionsberättelse
 8. Behandling av frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelse: ordförande, fyra styrelseledamöter och två suppleanter
 10. Val av två revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av årsavgift för 2024. 
 13. Övriga ärenden
 14. Mötets avslutande


Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 24 november.


Verksamhetsberättelse för 2023


Uppsala Humanistiska Förbund har under året haft en styrelse bestående av Birgitta Meurling (ordf.), Lars Wollin (v. ordf.), Fredrik Sixtensson (skattm.), Gullög Nordquist (sekr.), Ragnar Hedlund samt Mats Cullhed och Lisa Hagelin (suppl.). Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden.


UHF har vid slutet av detta verksamhetsår registrerat 119 medlemskap, av dessa 1 ständig och 12 gratismedlemmar (styrelse och föredragshållare).Under kalenderåret har fyra sammankomster arrangerats: 

23-03-07, FD Annika Windahl Pontén, Hushållet von Linné: vetenskaplig vardag och festliga bjudningar.

22-05-10, Prof. Britt-Inger Johansson, Sanatorier i Uppsala. Från Wattholma till Central-sanatoriet

22 09-13,  FD Ingrid Berg, Det hellenska kosmos – antikens Grekland som identitetspolitiskt projekt i Norden under första halvan av 1900-talet

22-11-30, Prof. Mikael Alm, Bliv vid din läst! Kläder och social ordning i 1700-talets Sverige


Förbundet deltog genom sin ordförande i Svenska Humanistiska Förbundets i Stockholm lördagen den 4 mars 2023.


Årsavgiften till förbundet har varit 200 kr, 50 kr för boende på samma adress. 


Uppsala den 1 november 2023

 Ekonomisk redovisning

Uppsala Humanistiska förbund


e-post: info@uppsalahumanforb.se

postadress: c/o F. Sixtensson

          Timmermansgatan 12 B

 753 33  Uppsala


Styrelse 2022-2023


Birgitta Meurling (ordförande)

Lars Wollin (vice ordförande)

Fredrik Sixtensson (skattmästare)

Gullög Nordquist (sekreterare)

Ragnar Hedlund (ledamot)

Lisa Hagelin (suppleant)

Mats Cullhed (suppleant)