Årsmöte

Årsberättelse för  2021


Uppsala Humanistiska Förbund har under året haft en styrelse bestående av Birgitta Meurling (ordf.), Lars Wollin (v. ordf.), Sten Hedberg (skattm.), Gullög Nordquist (sekr.), Ragnar Hedlund samt Ulla Birgegård och Lisa Hagelin (suppl.).


Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden, samt ett sammanträde per capsulam.

UHF har vid slutet av detta verksamhetsår 128 medlemmar och 23 familjemedlemmar. Av de 128 är 1 ständig medlem och 12 gratismedlemmar (styrelse och föredragshållare).


Under kalenderåret har tre sammankomster arrangerats: 

21-03-09 Univ. lektor Erik Falk: Verbala förolämpningar i 1600-talets Uppsala. Mötet skedde via Zoom.

21-05-18 Antikvarie Ragnar Hedlund: Åter till Teutoburgerskogen, eller Vi hade i alla fall otur med vädret. Mötet skedde via Zoom.

21 09-14 Antikvarie Greger Sundin: Philipp Hainhofer och hans konstkammarspel:  Sällskapsspel i senrenässansens högreståndsmiljöer. Fysiskt möte i Ihresalen. 

21-11-21 Prof. Paula Henrikson: Det oändliga begäret: Stagnelius i nyare poesi


Covid19-pandemin gjorde att sammankomsterna under vårterminen 2021 skedde via Zoom, samt att eftersitsen under höstterminen skedde i form av ett enklare  mingel utanför Ihresaen.


Förbundet deltog genom sin ordförande i Svenska Humanistiska Förbundets årsmöte den 6 mars 2021, vilket skedde via Zoom. 


Årsavgiften till förbundet har varit 200 kr, 50 kr för boende på samma adress. 


Uppsala den 22 november 2021

Uppsala Humanistiska Förbund verkar för humanistisk bildning –– alla aspekter av den mänskliga erfarenheten. 


Vi vänder oss till alla som är intresserade av ämnen som historia, konst-, litteratur- och musikvetenskap, språk, filosofi, arkeologi, etnologi. Men också till exempel av juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskapernas historia.


Vi är en lokalförening av Svenska Humanistiska Förbundet som har till uppgift att verka för den humanistiska bildningen. 


Verksamheten består vanligen av fyra sammankomster varje år med föredrag och åtföljande frågestund samt en lättare supé till självkostnadspris. Inbjudningar kommer via e-post eller i brevlådan!

Årsmöte den 22 november 2021Föredragningslista


 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och en justeringsperson
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Godkännande av föredragningslista
 5. Föredragning av verksamhetsberättelse och beslut med anledning av denna
 6. Föredragning av ekonomisk redovisning och beslut med anledning av denna
 7. Föredragning av revisionsberättelse
 8. Behandling av frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelse: ordförande, fyra styrelseledamöter och två suppleanter
 10. Val av två revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av årsavgift för 2022. 
 13. Övriga ärenden
 14. Mötets avslutande


Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 november.


Uppsala Humanistiska förbund


e-post: info@uppsalahumanforb.se

postadress: c/o S. Hedberg

          Sågargatan 2 B

753 17  UppsalaStyrelse 2021-2022


Birgitta Meurling (ordförande)

Lars Wollin (vice ordförande)

Sten Hedberg (skattmästare)

Gullög Nordquist (sekreterare)

Ragnar Hedlund (ledamot)

Lisa Hagelin (suppleant)

Mats Cullhed (suppleant)